تاثیرخواب، استرس و ريتم هاي شبانه روزي بر چاقی


خواب كم، تنظيم هورمون های گرسنگي و اشتهاء را تغيير مي دهد. 

با تغییرات چرخه تولید هورمون های مرتبط با اشتها دريافت انرژي از طریق مواد غذایی افزايش می يابد. 

بنابراین محروميت مداوم از خواب مي تواند مقدار، تركيب و توزيع دريافتي غذا را تغيير داده و در شیوع چاقي سهيم باش. 

كار شيفتي يا مواجهه با نور زياد در شب نيز مي تواند اختلال ريتم هاي شبانه روزي و شيوع چاقي را افزايش دهد. 

همچنین، ارتباطي بين خواب و اختلال ريتم هاي شبانه روزي، ژن ها و سندرم متابوليك وجود دارد. 

استرس عامل ديگري در تغییرات اشتها است. هورمون كورتيزول تحت شرايط استرسي آزاد شده و منجر به ترشح انسولين براي حفظ گلوکزخون در پاسخ به حالت استرس مي شود. 

استرس مزمن می تواند منجر به تغییرات اشتها گردد.

/ 0 نظر / 29 بازدید